OWZ

Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług Adamiec Sp. z o.o.

DEFINICJE

W niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu (OWZ) termin:

 • KUPUJĄCY – oznacza ADAMIEC Sp. z o.o. 
 • DOSTAWCA – oznacza osobę fizyczną, firmę, spółkę lub inny podmiot, do którego zaadresowane jest zamówienie, 
 • TOWAR – oznacza ogół surowców, materiałów, części, prefabrykatów, wyrobów lub urządzeń kupowanych na cele zaopatrzeniowe Kupującego, 
 • ZAMÓWIENIE - oznacza zamówienie zakupowe. 

1. OGÓLNE ZASADY

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu stanowią integralną część wszystkich zamówień składanych przez Kupującego do Dostawcy, Wszelkie odstępstwa od Ogólnych Warunków Zakupu wymagają, pod rygorem nieważności, wspólnego pisemnego potwierdzenia przez Kupującego i Dostawcę. Ogólne Warunki Zakupu dotyczą wszystkich dostaw towarów i usług wynikających z wzajemnych powiązań biznesowych między Kupującym a Dostawcą. Wykonując zamówienie Dostawca uznaje w całości Ogólne Warunki Zakupu. Jeśli Dostawca nie zgadza się z Ogólnymi Warunkami Zakupu zobowiązany jest niezwłocznie, przed potwierdzeniem zamówienia pisemnie powiadomić Kupującego. Kupujący zastrzega sobie w tym wypadku prawo wycofania zamówienia.

2. POTWIERDZENIE I PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

Przyjęcie do realizacji każdego zamówienia powinno być potwierdzone przez Dostawcę w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania. Za potwierdzenie uznaje się dokument papierowy lub e-mail przesłany przez Dostawcę do Kupującego. Dopuszcza się potwierdzenie w formie głosowej (rozmowa osobista lub telefoniczna) złożone pracownikowi Działu zakupów Kupującego, który składał zamówienie. Przyjęcie zamówienia oznacza akceptację niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu. Brak złożenia potwierdzenia przez Dostawcę w podanym wyżej terminie, traktowany będzie przez Kupującego jako milczące odstąpienie Dostawcy od realizacji zamówienia na warunkach określonych w zamówieniu i zgodnych z Ogólnymi Warunkami Zakupu. Przyjęcie zamówienia przez Dostawcę z odchyleniami wymaga pisemnego potwierdzenia przez Kupującego w terminie 3 dni. Brak pisemnego potwierdzenia przez Kupującego wszystkich odstępstw wprowadzonych przez Dostawcę skutkuje anulowaniem zamówienia.

3. TERMINY DOSTAWY, ZWŁOKA DOSTAWCY

Czas dostawy, jej terminowość, jakość i ilość mają dla Kupującego znaczenie zasadnicze i strategiczne. Uzgodnione terminy dostaw są określone i wiążące oraz oznaczają termin dostarczenia towaru do siedziby Kupującego lub w inne miejsce ustalone pomiędzy Kupującym a Dostawcą. Terminów tych należy ściśle przestrzegać. Wysyłka towarów w terminie wcześniejszym niż to wynika z zamówienia wymaga pisemnej akceptacji przez ADAMIEC Sp. z o. o. W przypadku zagrożenia dotrzymania terminu dostawy, Dostawca ma obowiązek podać pisemnie przewidywany okres opóźnienia i przyczyny jego powstania. Brak w/w informacji lub dostarczenie informacji, z której treści wynika, iż dostawa nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie, może być podstawą odstąpienia przez Kupującego od zamówienia, z konsekwencjami wynikającymi z punktu 6. niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu. Kupujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia w terminie 7 dni w całości lub części od zamówienia niezrealizowanego w określonym w zamówieniu terminie bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań. Jednocześnie Kupujący zastrzega sobie prawo dochodzenia od Dostawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zamówienia na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania zamówienia.

4. MIEJSCE I WARUNKI DOSTAWY

Zamówione towary zostaną dostarczone do siedziby Kupującego lub w inne miejsce pisemnie ustalone pomiędzy Kupującym a Dostawcą. Kontrola ilościowa dostarczonego towaru odbywa się w terminie do 5 dni roboczych po jego dostarczeniu do Odbiorcy. Kontrola przebiega w sposób następujący:

 • weryfikacja zgodności dostawy z zamówieniem,
 • oględziny zewnętrzne towaru.

Dostawa może zostać uznana za niekompletną i może zostać odrzucona, jeżeli nie towarzyszy jej dokument dostawy wystawiony przez Dostawcę zawierający: specyfikację wysłanego (zamówionego) towaru, ilość i jego wartość oraz wszystkie niezbędne atesty, certyfikaty oraz karty gwarancyjne. Jeśli te warunki nie będą spełnione, to Kupujący nie odpowiada za powstałą z tego tytułu zwłokę w przyjęciu dostawy i terminie zapłaty.

5. RYZYKA DOSTAW

Dostawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikające z każdego opóźnienia, utraty lub uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym oznakowaniem, opakowaniem lub identyfikacją wysyłki. Dostawca ma obowiązek odpowiedniego pakowania dostarczonych towarów w sposób uzgodniony z Kupującym i gwarantujący ochronę towaru w trakcie transportu. Dostawę zamówionego towaru uważa się za wykonaną w odniesieniu do spełnienia warunków dostawy i przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru z Dostawcy na Kupującego w momencie bezusterkowego udokumentowanego odbioru przedmiotu dostawy przez Kupującego w uzgodnionym miejscu. Kupujący zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli jakości zamawianego towaru u Dostawcy w każdej fazie procesu wytwarzania. O terminie przeprowadzenia kontroli Kupujący powiadomi Dostawcę najpóźniej 3 dni robocze przed datą kontroli. Kupujący przeprowadza corocznie ocenę Dostawców, której wyniki przedstawia Dostawcy. W przypadku niespełnienia kryteriów oceny wyznaczonych przez Kupującego Dostawca zobowiązany jest do podjęcia działań korygujących.

6. KARY UMOWNE

Ustala się odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

Dostawca płaci Kupującemu kary umowne za:

 1. odstąpienie od realizacji przyjętego zamówienia a niezrealizowanego z przyczyn zależnych od Dostawcy lub przez Dostawcę z przyczyn niezależnych od Kupującego - w wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia,
 2. przekroczenie terminu dostawy w wysokości 1% wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia,
 3. opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,4% wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Kupującego na usunięcie wad.

Kupujący ma prawo potrącić naliczone kary ze zobowiązań do Dostawcy. W przypadku opóźnienia się Dostawcy z wykonaniem przedmiotu zamówienia lub niezrealizowaniem przez Dostawcę obowiązku określonego w punkcie 3. Ogólnych Warunków Zakupu, Kupujący może – nie rezygnując z uprawnień do naliczenia kary umownej i odszkodowania uzupełniającego – skorzystać z jednego lub większej ilości następujących uprawnień:

 • zażądać wykonania zamówienia w całości lub części,
 • dokonać zakupu u innego podmiotu, na koszt i ryzyko Dostawcy,
 • odstąpić od zamówienia z przyczyn leżących po stronie Dostawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, za pisemnym powiadomieniem Dostawcy.

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnie obowiązujących zasadach.

7. GWARANCJA, RĘKOJMIA, ZWROTY

Zrealizowanie zamówienia powoduje udzielenie przez Dostawcę gwarancji i rękojmi na dostarczone towary. Okres gwarancji biegnie od dnia przyjęcia kompletnej dostawy. Odpowiedzialność z gwarancji jest zgodna z przepisami Kodeksu Cywilnego. Kupujący powiadamia Dostawcę o stwierdzonych wadach dostarczonych towarów. Wady stwierdzone przy odbiorze i w okresie gwarancji Dostawca usunie w terminie wyznaczonym przez Kupującego oraz powiadomi go o przyczynach wystąpienia wady jak i działaniach zapobiegających jej wystąpieniu w przyszłości. Kupujący zastrzega sobie prawo do dokonania na koszt Dostawcy zwrotu wszystkich wadliwych towarów lub zażądania ich wymiany. Dostawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia wymiany lub naprawy wadliwych towarów na swój koszt z należytą starannością. W przypadku nie usunięcia przez Dostawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Kupujący może usunąć wadę w zastępstwie Dostawcy, na jego koszt, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Dostawcy. Powyższe nie narusza uprawnień Kupującego w zakresie kar umownych, odszkodowania uzupełniającego oraz wstrzymania płatności faktur Dostawcy, jak również nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Dostawca dostarczy Kupującemu najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu zamówienia kartę gwarancyjną. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Dostawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Okres udzielonej przez Dostawcę rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez niego gwarancji.

8. CENA, FAKTURA

Uzgodnione ceny są cenami stałymi, niezmiennymi, a podnoszenie cen po ich ustaleniu jest niedozwolone. Zmiana cen towarów może nastąpić jedynie za 30 dniowym uprzednim zawiadomieniem, po pisemnym uzgodnieniu tej okoliczności pomiędzy Kupującym i Dostawcą. Ceny obejmują dostarczenie do określonego miejsca dostawy na koszt Dostawcy – warunek dostawy „DDP” zgodnie z Incoterms 2010 łącznie z opakowaniem, a jeśli ustalono warunek dostawy „EXW” zgodnie z Incoterms 2010, transport następuje zatwierdzoną przez Kupującego spedycją.

9. PRZEDMIOT DOSTAWY

Przedmiot dostawy musi zostać wykonany zgodnie z treścią zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami, na co Dostawca dostarczy niezbędne dokumenty, atesty i certyfikaty wraz z dostawą zakupionych towarów. Brak wymaganych dokumentów będzie uznany za realizacje niekompletnej dostawy co może wiązać się z odmową jej przyjęcia.

10. WARUNKI I ZASTRZEŻENIA PŁATNOŚCI

Wszystkie płatności dokonywane będą pod warunkiem stwierdzenia, że dostarczony towar wolny jest od wad jakościowych. W przypadku wykrycia przez Kupującego i niezwłocznego zawiadomienia Dostawcy o wadach jakościowych w dostarczonym towarze, Kupujący ma prawo zatrzymać częściowo lub całkowicie zapłatę do czasu usunięcia wad jakościowych. Przyjęcie dostarczanych towarów i ich zapłata przez Kupującego następuje również pod zastrzeżeniem sprawdzenia faktury jak i dochodzenia praw gwarancyjnych i/ lub roszczeń do odszkodowania za straty. Pod warunkiem zgodności dostarczonych towarów i faktury ze specyfikacją i klauzulami zamówienia, płatności będą realizowane przez Kupującego w formie przelewu na konto Dostawcy we wskazanym na fakturze terminie. Termin zapłaty faktur błędnie wystawionych liczony jest od momentu otrzymania przez Kupującego faktur korygujących i przedłużony o czas, jaki upłynął od dnia otrzymania faktury VAT do dnia otrzymania faktury korygującej. Uregulowanie należności nie jest potwierdzeniem wykonania przez Dostawcę zobowiązań wynikających z umowy dostawy. Faktura jest wystawiana, jeśli nie ustalono inaczej, w walucie kraju Kupującego. Podatek VAT powinien być wyszczególniony na fakturze.

11. SIŁA WYŻSZA

Zarówno Kupujący, jak i Dostawca, może wycofać się z wypełnienia zamówienia, jeśli następuje niezawinione przez nich opóźnienie. Za niezawinione opóźnienie uważa się opóźnienie spowodowane przez siłę wyższą, tj. zdarzenie losowe, któremu nie można było zapobiec lub przy dochowaniu należytej staranności nie dało się przewidzieć, przez co rozumie się w szczególności pożar, powódź, tajfun, trzęsienia ziemi epidemie i inne niezwykłe, gwałtowne zjawiska pogodowe.

12. POUFNOŚĆ

Wszelkie informacje wynikające wprost z niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, jak również informacje pozyskane przez Dostawcę w związku z realizacją zamówienia, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące Kupującego i nie udostępnione publicznie, będą uważane przez Strony za informacje poufne i jako takie nie będą ujawnione osobom trzecim. Zobowiązanie to, nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek udzielenia informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności Dostawca zobowiązuje się traktować jako poufne informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej, stosowanych cen, upustów, specyfikacji produktów, porozumień logistycznych, danych technologicznych, pod rygorem odstąpienia przez Kupującego od zamówienia z przyczyn zależnych od Dostawcy. Dostawca oświadcza, że nie będzie wykorzystywać informacji poufnych w innych celach niż dla realizacji zamówienia oraz że zapewni tym informacjom należytą ochronę stosowną do ich poufnego charakteru. Zobowiązanie do zachowania informacji w tajemnicy pozostaje w mocy po zrealizowaniu zamówienia i może zostać uchylone tylko za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Kupującego.

Rysunki, szkice lub inne projekty dołączone do zapytań ofertowych lub zamówień Kupującego pozostają własnością ADAMIEC Sp. z o. o. i nie mogą być bez pisemnej zgody Kupującego używane dla jakichkolwiek innych celów poza realizacją dostawy. Wymienione wyżej rysunki i szkice należy zwrócić Kupującemu wraz z ofertami względnie po wykonaniu całego zamówienia bez odrębnego wezwania do zwrotu. Przyjęcie przez Dostawcę i zaaprobowanie przez niego rysunków, wzorów oraz projektów ADAMIEC Sp. z o. o. nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności z tytułu gwarancji czy rękojmi.  

13. SPRAWY SPORNE

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. W przypadku sporu dotyczącego interpretacji lub wykonania zamówienia i niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu, którego strony nie są w stanie rozstrzygnąć polubownie, kompetentnym organem rozstrzygającym będzie właściwy dla siedziby Kupującego.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego Dostawca nie jest uprawniony do przelania na inną osobę lub też obciążenia praw wynikających z realizacji zamówienia. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu stanowią integralną część zamówienia złożonego u Dostawcy przez Kupującego. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności decydujące znaczenie ma treść zamówienia. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Ogólnych Warunków Zakupu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  

Opole, 1 maja 2017